ذوب و نورد و توليد ظروف آلومينيوم 110 خالقيان

سازنده ظروف آلومینیوم با پرسهای هیدرولیک

خدمات

تولید بر اساس سفارش های مختلف طبق درخواست

*** به زودی اطلاعات تکمیلی در این بخش قرارخواهد گرفت.